Suomen Tolkien-seura Kontu ry

Toimikausi 1.1.2012–31.8.2012