Vuosikokous 8.12.2012

Rismalahden partiomaja 8.12.2012 klo 13.00.

Läsnä: Silja Ojanen, Mikko Nikkilä, Jasmin Syrjälä, Leena Peippo, Kati
Ahonen, Kaisa Linnasalo, Jaakko Pirinen, Olli Pitkänen, Mia-Pia
Asomäki, Miikka Uotila, Taru Heikkinen, Vesa Korhonen, Lotta
Raatikainen, Marja Pajari-Korhonen, Joona Juutilainen, Tapio Lainesalo

§1 Kokouksen avaaminen

Seuran puheenjohtaja Leena Peippo avasi kokouksen klo 13.13.

§2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Peippo.
Sihteeriksi valittiin Silja Ojanen.
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kati Ahonen ja
Kaisa Linnasalo.

§3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§4 Asialistan hyväksyminen

Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

§5 Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

Rahastonhoitaja Mikko Nikkilä esitteli tilinpäätöksen. Puheenjohtaja
Leena Peippo esitteli toimintakertomuksen ajalta 1.1.2012-31.8.2012 ja
toiminnantarkastajan lausunnon, joka puolsi tilinpäätöksen
vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle.

§6 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle
ja muille vastuuvelvollisille.

§7 Patentti- ja rekisterihallituksen esittämät sääntömuutoksen korjausehdotukset

Leena Peippo esitteli PRH:n sääntömuutokseen ehdottamat korjaukset.
Korjausehdotukset hyväksyttiin.

§8 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.33.